Werkwijze

Xiel ondersteunt organisaties op verschillende vlakken, zoals leiderschapsvraagstukken, creëren van effectieve (agile) teams en assessment. Met name met betrekking tot dat laatste hebben wij een aantal veelvoorkomende vragen op een rijtje gezet. Wij hebben getracht hierin zo volledig mogelijk antwoord op deze vragen te geven; mochten er echter andere vragen zijn of het antwoord op de vragen onvoldoende duidelijkheid geven, aarzel niet om contact op te nemen; wij staan graag voor u klaar. Download onder aan de pagina onze algemene leveringsvoorwaarden.

Wat is een assessment?

Assessment betekent letterlijk ‘beoordeling’ en wordt in Nederland gebruikt om een psychologische methodiek ‘assessment center’ aan te duiden om competenties (gedrag) van mensen in kaart te kunnen brengen. Het gaat om het meten van een combinatie van aanlegfactoren zoals intelligentie en persoonlijkheidseigenschappen, aangevuld met praktijksimulaties die gedrag en vaardigheid meten.

 

Er zijn verschillende soorten assessments:

 

In de regel zijn het (potentiële) werkgevers die opdracht geven voor een assessment. Dat kan in het kader van de ontwikkeling binnen een organisatie zijn of als onderdeel van een selectieprocedure voor een vacature.

 

In het eerste geval gaat het om een ontwikkel-, loopbaan- of potentieelassessment. Deze typen assessments geven antwoord op de vraag hoe u zich professioneel verder kunt ontwikkelen. Zie ook: individueel ontwikkelassessment

 

In het tweede geval gaat het om een selectieassessment waarin een advies gegeven wordt met betrekking tot de slagingskans in een bepaalde functie. Zie ook: individueel selectie assessment

 

 

Uit welke onderdelen bestaat een assessment?

Assessments zijn er in veel verschillende vormen, maar doorgaans bestaat een assessment uit de volgende onderdelen: intellectuele capaciteitentests (intelligentietests), persoonlijkheids- drijfveren- en motivatievragenlijsten, praktijksimulatie en een interview. Bij Xiel is de concrete vraagstelling die er aan een assessment bij Xiel voorafgaat bepalend voor de exacte invulling. Daarbij spelen context variabelen, zoals complexiteit, afbreukrisico en specifieke vaardigheden een belangrijke rol in de samenstelling van het assessmentprogramma. Bij Xiel is een assessment maatwerk en niet ‘one size fits all’.

 

Intellectuele capaciteitentests zijn tests die inzicht geven in het algemeen redeneervermogen van de deelnemer. Uit onderzoek is gebleken dat er een belangrijke ‘voorspellende waarde’ uitgaat van dit gegeven. Zie ook “Wat is de waarde van een assessment?”

 

Intellectuele capaciteitentests zijn tests die binnen een bepaalde tijd moeten worden afgerond. Xiel werkt over het algemeen met zogenaamde adaptieve capaciteitentests; dit houdt in dat de deelnemer een moeilijker of gemakkelijker vraag krijgt op basis van het respectievelijk goede of foute antwoord op de vorige vraag. Op deze manier kan in heel korte tijd een zeer valide beeld van intelligentie worden opgebouwd. Veelal wordt dit onderdeel online afgenomen; wat betekent dat men het op een moment en plaats naar keuze kan invullen.

 

Persoonlijkheidsvragenlijsten zijn vragenlijsten die inzicht geven in stabiele persoonskenmerken van de deelnemer. Hiervoor wordt in veel gevallen het Big5 model uit de psychologie gebruikt. Deze theorie kent vijf dimensies waarvan wordt aangegeven dat deze iedere persoonlijkheid kunnen kenschetsen. De dimensies zijn: extraversie, altruïsme, emotionele stabiliteit, openheid van geest en consciëntieusheid.

 

Praktijksimulaties zijn erop gericht om inzicht te verkrijgen in het beïnvloedingsrepertoire van de deelnemer; welke gedragsregisters heeft men ter beschikking om een duurzaam resultaat te bereiken. Dit houdt in dat tegenover een acteur een rol gespeeld moet worden met als doel om iets gedaan te krijgen van de ander terwijl deze dat eigenlijk niet wil of iets anders wil. Dit kan in een onderhandelingssetting, in een commerciële setting, als leidinggevende of als adviseur. Voor verschillende contexten zijn uiteenlopende simulaties beschikbaar.

 

Een interview is een persoonlijk gesprek met een assessmentadviseur. In dit gesprek wordt diepgaand ingegaan op motivatie, gedragsrepertoire, kwaliteiten en aandachtspunten. Tegelijkertijd worden de andere elementen van het assessment besproken en wordt hieraan duiding gegeven om aan het einde van het gesprek een eerste mondelinge terugkoppeling te kunnen geven.

Hoe ziet mijn assessmentruimte eruit?

Xiel beschikt over twee locaties:

  • Villa Maarheeze in Wassenaar
  • Zuiderpark 11 in Groningen

 

Villa Maarheeze Wassenaar - kamer 1 Villa Maarheeze Wassenaar - kamer 2

 

Zuiderpark 11 - Groningen Zuiderpark 11 - Groningen

Wat is de waarde van een assessment?

Een assessment is een combinatie van instrumenten om een hoge voorspellende waarde te realiseren met betrekking tot de kans van slagen in een functie of gefundeerd uitspraken te kunnen doen over ontwikkeling en ontwikkelbaarheid. Naarmate meer instrumenten worden gebruikt neemt in de regel de voorspellende waarde toe. Vanzelfsprekend is de kwaliteit van de instrumenten ook van groot belang. Xiel werkt uitsluitend met state-of-the-art gevalideerde instrumenten van onder andere Ixly, Human Insight en Hogan. Wij verwijzen graag naar onze partner pagina voor meer informatie over deze partijen. Daarnaast zijn de kwaliteit van de praktijksimulatie, de acteur en de adviseur vanzelfsprekend van belang om een goede analyse te kunnen maken. Xiel werkt uitsluitend met zeer ervaren adviseurs en acteurs.

Wat als ik dyslexie of dyscalculie heb?

Het is bekend dat dyslexie en dyscalculie effect kunnen hebben op bepaalde uitkomsten van met name intellectuele capaciteitentests. Tegelijkertijd is deze invloed moeilijk exact weer te geven. Daarom kiest Xiel er voor om voor deelnemers die een officiële verklaring van dyslexie of dyscalculie kunnen overleggen een aangepast programma samen te stellen.

 

 

Hoe worden mijn privacy en mijn rechten gewaarborgd?

De wet bescherming Persoonsgegevens stelt terecht strenge eisen aan hoe organisaties met privacygevoelige informatie om dienen te gaan. Assessment(deel)uitkomsten zijn zonder meer privacygevoelig en daarvan zijn wij ons zeer bewust*. Uw gegevens worden zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Vanzelfsprekend volgen wij de wet, maar ook conformeren wij ons aan de beroepsethische code van het NIP (Nederland Instituut van Psychologen). Dit houdt onder andere in dat een rapportage (zowel mondeling als schriftelijk) altijd eerst met de deelnemer wordt besproken en uitsluitend bij expliciete (schriftelijke) toestemming wordt gedeeld met de (potentiële) werkgever. Verder staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen centraal. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen met betrekking tot uw gegevens.

Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen, kijk voor meer informatie op hun website.

*Download hier onze Privacverklaring.

 

Wat is een competentieprofiel?

Competenties zijn een construct waardoor in een gezamenlijke taal over gedrag kan worden gecommuniceerd; denk aan termen als “klantgerichtheid” en “resultaatgerichtheid”. Competenties krijgen pas meer ‘diepte’ als ook de definities in ogenschouw worden genomen. Deze zijn ook altijd terug te vinden in de rapportages van Xiel.

 

Het competentieprofiel geeft aan welk gedrag in een functie gezien wordt als cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Veelal behoort een competentieprofiel bij een functieprofiel waarin taken en verantwoordelijkheden beschreven staan. Dit laatste wordt wel het “wat”  genoemd en het competentieprofiel het “hoe”.

 

Xiel hecht daarbij aan de specifieke context waarin een functie bestaat, omdat wij er van overtuigd zijn – en dit is ook wetenschappelijk gefundeerd – dat juist die context voor een grote mate van belang is voor het succes dat men ervaart in en functie.

 

Hoe kan ik mij voorbereiden op een assessment?

Een assessment is over het algemeen een gebeurtenis waar veel van af kan hangen. Het is dus belangrijk om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Tegelijkertijd is het in ieders belang om ook zoveel mogelijk jezelf te zijn, want dan wordt het advies dat Xiel kan geven scherper en van meer toegevoegde waarde.

 

Er zijn diverse boeken in omloop die tips en adviezen geven over hoe je je kunt voorbereiden. Veel zijn daarvan nuttig, sommige maken zaken onnodig ingewikkeld. Boeken die in onze ogen prima zijn om je voor te bereiden zijn: “Assessment doen”  van Bas Kok en Ferry de Jongh en “De nieuwe assessmentgids” van Bloemers.

 

Hieronder nog een paar tips.

 

Een belangrijk onderdeel in een assessment is het intelligentieonderzoek; wij adviseren om hiermee te oefenen. Xiel geeft altijd aan in haar uitnodiging om welke tests het gaat zodat je zo concreet mogelijk je kunt voor bereiden. Xiel werkt met tests van Ixly, die zeer hoog staan aangeschreven. Via de link rechtsonder aan deze pagina kom je op de oefensite van Ixly.

 

Als het gaat om de persoonlijkheidsvragenlijsten is van belang dat relatief snel en spontaan wordt geantwoord. Een echte voorbereiding is niet nodig, want er zijn geen goede of foute antwoorden. De uitkomsten ambiëren een weerspiegeling te zijn van je persoonlijkheid, meestal afgezet tegen een vergelijkbare doelgroep.

 

In een rollenspel wordt je in een situatie geplaatst waarin je feitelijk in het nadeel bent; je hebt weinig informatie en moet toch iets gedaan krijgen van een ander. Hierbij gaat het om de breedte en diepte van je gedragsrepertoire. Alleen slimme dingen bedenken is over het algemeen niet voldoende om iets van een ander gedaan te krijgen, maar een bevel geven ook niet. Het gaat dus om het subtiele samenspel van verschillende soorten van gedrag. Vanzelfsprekend kun je dit oefenen, maar de praktijk wijst ook uit dat in het rollenspel vaak toch wel natuurlijk gedrag bovenkomt.

 

In het interview wordt je over het algemeen gevraagd te reflecteren op jezelf en wordt hierop doorgevraagd. In de voorbereiding kun je van te voren al bedenken welke aspecten je – in relatie tot een bepaalde functie – heel goed kunt en welke wellicht minder. Reflectie houdt ook in dat je soms kritisch kunt zijn op eigenschappen van jezelf; hierop zal zeker worden ingegaan. Verder komen aspecten als motivatie en ambitie veelal naar voren in een interview; hierover kun je van tevoren nadenken. In een interview krijg je ook vaak feedback. Probeer hier niet defensief of offensief mee om te gaan, maar weeg de waarde ervan en reageer navenant.

 

Andere vragen?

Hebt u andere vragen, aarzel niet om contact op te nemen: Xiel (Wassenaar) 085-3038677 of mailen info@xiel.nl of Xiel (Groningen) 050-2111537 of mailen customersupport@xiel.nl of via het contactformulier op de webpagina "contact" op deze website. 

 

 

Met het OV naar Villa Maarheeze, Wassenaar
Direct naar de oefensite van Ixly